Fånga upp idéer

 

Ofta känner man att något behöver göras. I omgivningen finns idésprutor eller de som tycker att allt är prövat. Det finns kanske ekonomiska begränsningar eller inga kunskaper om hur man skall gå till väga. Det råder stiltje eller så är idéerna så många och osorterade att det nästan känns kaosartat.

Då är en så kallad SWOT-analys ett mycket bra instrument. Den kan göras i små begränsade verksamheter eller i stora sammanhang. 

/449-swot-analys-swot-analysis-strengths-weaknesses-opportunities-threats-styrkor.jpg

SWOT står för

 • S - Strengths (styrkor)
 • W - Weaknesses (svagheter)
 • O - Opportunities (möjligheter)
 • T - Threats (hot)

När man gör en SWOT-analys finns det inte något facit. Det är viktigt att man börjar förutsättningslöst. Rent allmän brukar man starkt förenklat säga att styrkor och möjligheter är något som är bra för verksamheten medan svagheter och hot är skadliga. Styrkor och svagheter är interna faktorer och möjligheter och hot externa. Det är nu inte hela sanningen och vi skall se mer på det lite senare. 

Det är viktigt att det finns någon som på ett strukturerat sätt leder diskussionerna. Har man inte den kompetensen inom organisationen är det bra att ta hjälp utifrån.

Hur ska man nu gå till väga?

En Swot-analys kan göras i både mindre och större grupper. Förenklat kan man säga att ju fler som är berörda och som blir engagerade desto bättre möjligheter att både få fram det som är bra eller dåligt eller vilka möjligheter som skulle skulle kunna vara lyft för företaget, föreningen eller bygden. 

Arbeta med brainstorming och avbryt då och då för diskussioner i smågrupper. Det finns inget facit utan utan varje by, varje förening eller varje företag har sina problem eller sina möjligheter. Det är viktigt att alla kommer till tals och att ingen tillåts dominera tänkandet eller styra diskussionerna. Det är en uppgift för ledaren. 

Delakighet och högt i tak med en tillåtande atmosfär är A och O. Vad som är absolut "förbjudet" är att säga:

- Det går aldrig, det har vi prövat tidigare, det var det dummaste vi hört, tro inte att du kan komma hit och vara nå'n sorts expert o.s.v. Man skulle enkelt kunna uttrycka det som; om någon tycker det är ett problem så är det ett problem. 

Uppvärmning

Använd helst blädderblock.Gör fyra stora rutor på blocket enligt nedan och skriv styrkor, svagheter.......  Ha post it-lappar till hands.  Sitt så att alla ser varandra och så att alla ser blädderblocket.                  

 Använd post it-lappar

 

Styrkor - internt

Gå laget runt och börja gärna med styrkor och ställ frågor i stil med:

 • - Vad är vi bra på?
 • - Vad är det för positivt som gör att vi.....?

Uppmana folk att tänka fritt. Förklara att det inte finns några rätt eller fel. Det man tycker det tycker man. Under tiden som deltagarna  för fram sina synpunkter antecknar ledaren. Allt som sägs skrivs ned i rutan för styrkor. Håll inte på länge utan så fort man inte kommer längre går man över till nästa punkt. Håll ett ganska högt tempo och diskutera inga lösningar.

 

Svagheter - internt

Samma procedur som ovan. 

 • - Vilka är våra svagheter?
 • - Vad är det som inte är så bra i det vi gör?

Samma sak här? Tillåt fritt tänkande. Anteckna. Och så över till nästa.

 

Hot - externt, något som kommer utifrån

Samma procedur. Gå laget runt och ha högt i tak.

 • - Vilka hot finns mot vår verksamhet?
 • - Vad är det för negtiva krafter som vi inte kan påverka?

Anteckna och så över till nästa punkt.

 

Möjligheter - som skulle påverka verksamheten utåt

Samma procedur som ovan.

 • - Vad skulle vi kunna utveckla?
 • - Vad skulle kunna bli bättre?
 • - Hur skulle vi kunna.....?

Anteckna!

Nu är uppvärmningen klar och det är dags att gå vidare till nästa steg.

Bryt för diskussioner deltagarna emellan

Nu är deltagarna varma i kläderna. Dela ut post it-lappar och meddela deltagarna att diskutera sinsemellan. Uppmuntra till fritt tänkande och att skriva ned allt man kommer på. En sak på varje lapp och bestäm om det är en styrka, hot, svaghet eller möjlighet. Det behöver inte vara i någon speciell ordning. Man behöver inte heller har något i alla rutor. Det räcker med det man tycker är viktigast. Diskutera i 10-15 minuter och återgå sedan till det gruppgemensamma.

Återgå till storgruppen

Be deltagarna sätta upp sina lappar på blädderblocket i respektive ruta och att läsa högt vad man skrivit. Det gör ingenting om det blir upprepningar. Tycker många likadant får det större tyngd och troligtvis ser man någon form av mönster.  

Gå laget runt och uppmuntra till fler inpass.

Nu behöver man inte längre tänka i ordning. Det som ligger närmast till hands i tänkandet säger man. Uppmuntra till att tänka "outside the box",annorlunda, okonventionellt och från ett helt nya perspektiv för att förhindra låsningar och måsten. Tillåt öppna diskussioner, ju mer "fel" desto friare diskussioner. Det är tillåtet att säga pass om man inte har mer att säga. t allt dokimentera

Nu står det något (ganska mycket förhoppningsvis) i varje ruta

Be deltagarna fundera över det som står på blädderblocket. Diskutera. Nu är det tillåtet att komma med synpunkter. Ställ frågan om man är överens och om man håller med.

Är det kanske så att en svaghet skulle kunna vara en styrka? Eller kan ett hot bli en möjlighet?

Dra pilar mellan rutorna. Inget är hugget i sten.

Se till att allt dokumenteras.

Fokusera på möjligheter 

Nu kommer det spännande. Vad skulle vi kunna göra? Vilka möjligheter finns för att utveckla verksamheten? Nytänkande?! Låt idéerna hagla. 

Vad som är viktigt i de här momentet är att man inte begränsar tanken. Lite skämtsamt kan man säga att "ju tokigare desto bättre". Som ett exempel kan nämnas en by strax utanför Kristianstad. Någon kom på den fullständigt vansinniga tanken att man skulle anlägga en helikopterplatta i byn. Var då? - Tja på en åker kanske, eller möjligen på idrottsplatsen?

Inte med den allra bästa vilja världen hade det gått att genomföra. Vad hände sedan, undrar du kanske. Var det alldeles bortkastat. Nej då, ett gäng bestämde att man skulle undersöka möjligheterna att ta flygcertifikat. 

Om man statistiskt leker med tanken att 10 % av idéerna går att genomföra direkt eller indirekt, hur blir då utfallet? 

Har man nio idéer - noll är genomförbara.

Har man tio idéer - en är genomförbar.

Har man 30 idéer - tre är genomförbara o.s.v.

Tänk då om man har hundra idéer!!!!!!!!

Nu måste idéerna få sjunka undan

Antagligen hinner man inte mer eller så orkar man inte. Alla osorterade intryck och tankar måste få möjlighet att sjunka undan. 

Vad som är viktigt är att diskussionsledaren dokumenterar allt som sagts och återkopplar till deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)