Barn som stannar hemma

Hemmasittare från skolan - ett samtal på Stadsbiblioteket i Halmstad 190204 mellan Ulf Petäja, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och Henrik Wagersten, enhetschef för centrala elevhälsan på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad. Samtalsledare var Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.
      Att det är ett ämne som engagerar märktes på den stora uppslutningen och de intresserade, djuplodande och ibland förtvivlade frågorna från auditoriet. 
      Ulf startade samtalet med ett skrämselskott genom att säga att vem som helst kan bli hemmasittare. Senare förtydligade han sitt uttalande med att "det är när känsla och sammanhang brister".

Problemet är uppmärksammat. I Halmstad är femtio elever berörda och det finns vissa skolor som utmärker sig.
Det finns olika skäl till frånvaro från skolan såsom
      - Ökade krav
      - Tryck på sociala medier
      - Eleven tycker inte den den lär sig tillräckligt
      - Det kan vara svårt att komma igång efter frånvaro
      - Det finns elever som av olika skäl inte kan gå i en vanlig klass
      - Socialt utanförskap

Det har funnits ett projekt som hette Alla barn i skolan. Det förlängdes, men är nu avslutat. 

Kommunerna har ett operativt ansvar och måste ta sitt ansvar. Det går inte att lägga allt på skolorna.

Henrik: "Man måste jobba mer effektivt, jobba förekommande och jobba sig samman. När man är överens når man framgångar. Det är viktigt med föräldrarna syn på skolan och att t.ex. inte ta ledigt för semester."
      Ulf: "Tidig upptäckt är viktig. Många skolor griper in försent. Man sätter in åtgärder utan att veta varför."
      Henrik: "Man måste agera genom omedelbara insatser. Om en skola inte tar tag i problematiken växer problemet. Det finns skolor med små resurser som klarar problemet bra. Det är viktigt hur man jobbar och likaså ett professionellt bemötande."
      Ulf: "Det borde finnas både en nationell och en kommunal strategi."
      Henrik: "Man måste jobba från dag ett. Högstadiet är mest belastat. Det finns barn som inte vill gå till skolan. Föräldrar hanterar situationen olika. Det finns de som tillåter att barnet stannar hemma och det finns de som bär sitt barn till skolan."
      Ulf: "Barn med diagnoser såsom ADHD är överrepresenterade. Det förekommer att skolan inte förstår."
      Henrik: "Fjärrundervisning är på gång, men det finns lagliga hinder."
      Ulf: "Det finns föräldrar som gör skolans jobb. 
      Henrik: "Man måste hitta nya vägar."
      Ulf: "Skolan är en del av samhället och likaväl som samhället i stort genomgår många förändringar gör skolan det också genom till exempel nya läroplaner."

Samtalet avslutades med en frågestund då man fick insikt i hur traumatiskt det kan vara för föräldrar, som många gånger för en hopplös kamp för att barnen ska få en dräglig tillvaro och en ljus framtid. 

 

 

 

 


5 Feb 2019