Om oss och vårt arbete

Jag heter Kerstin Nordholm och det är mig du möter hos Djurröds Konsultbyrå.

Har erfarenhet av att arbeta inom privat sektor med bl.a. bank, ekonomi och journalistik. När det gäller offentlig sektor har jag arbetat 25 år inom skolan varav fem som skolledare och därefter med förvaltningsövergripande förändringsarbete. 

Har goda kunskaper om styrdokument, kommunala förvaltningar, kvalitetsarbete, kvalitetssäkring, analysarbete, kompetensutveckling, dokumentation, förändringsarbete, utvecklingsarbete, samt jämställdsfrågor och mångfald. Har goda kunskaper om landsbygdsutveckling och leadermetoden.

UTBILDNING

 • Företagsekonomi omfattande organisationsteori, marknadsföring, redovisning och kalkylering, Kristianstads Högskola. 
 • Lärarexamen, Götebogs Universitet
 • Svenska som andraspråk, Kristianstads Högskola
 • Montessoriutbildning, Kristianstads Högskola
 • Ekonomexamen
 • Skolledarutbildning
 • Dyslexiutbildning
 • Sekretesslagstiftning
 • Arbetsmiljöarbete
 • Utvecklings- och förändringsledning
 • Projektledning
 • Handledning för interna processledare

KÄRNKOMPETENS

 • Pedagogik och metodik
 • Projektarbete
 • Projektledning
 • Ekonomi
 • Grupprocesser
 • Samtalsmetodik
 • Analys av och kring förändrings/förbättringsarbete
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsplatsutveckling
 • Individutveckling

AFFÄRSIDÉ

 • Analysera behovet av utveckling och förändring
 • Synliggöra behovet av ny kompetens
 • Göra EU-ansökningar
 • Leda projekt
 • Dokumentera
 • Utbilda

PROJEKTBESKRIVNINGAR OCH ANSÖKNINGAR


Vi är gärna med från början genom att hjälpa kunden sätta en idé på pränt och göra en professionell projektbeskrivning, som på ett tydligt sätt beskriver projektets målsättning, arbetsmetoder och förväntat resultat. Vi är också behjälpliga med projektansökningar inom olika fonder och program.

PROJEKTLEDNING


Vi är din naturliga samarbetspartner när det gäller projektledning.Genom en objektiv och analyserande roll leder vi projekt genom att dokumentera och vara samtalsledare, kunskapsförmedlare och inspiratör. Vi kan arbeta med hela kedjan från projektbeskrivning och ansökan till genomförande, dokumentation, slutrapport och ekonomisk redovisning.

KOMPETENSUTVECKLING


Samhället ställer idag mycket stora krav på förnyad kompetens. Det gäller såväl för den enskilda individen som för företag och ideella organisationer. Kraven blir allt större när det gäller information, marknadsföring och miljö. Hållbar utveckling där ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv samverkar får ett allt större genomslag som konkurrensfaktor. Vi analyserar och kartlägger behov av kompetensutveckling och lämnar förslag på utbildningar. Vi erbjuder projektledarutbildning och utbildning i professionella utvecklingssamtal. 

LEADER OCH ÖVRIGA MÖJLIGHETER INOM LANDSBYGDSPROGRAMMET


Vi arbetar med olika projekt inom landsbygdsprogrammet. Leader är en speciell typ av projekt som administreras av olika s.k. LAG-grupper. Övriga projekt administreras av Länssstyrelsen. Kontakta oss så kan vi berätta mer. 

 

VÅRA ETISKA REGLER

 • Dialog - allt arbete i interaktion med kunden
 • Integritet - respekt för den enskilda människan och organisationen
 • Tystnadsplikt - all kunskap som kommer fram om organisationer och individer behandlas med absolut tystnadsplikt
 • Ansvar - gentemot kund och uppdrag
 • Handling - kundorienterad i varje projekt
 • Flexibilitet - kundens önskemål avgör uppdragets karaktär
 • Resultat - styr mot mål, följer upp dessa och lämnar inte ett arbete förrän det är slutfört