Friskvard Statistik Regler

Andelen äldre allt större

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Befolkningspyramiden-har-blivit-ett-torn/ 

För 100 år sedan karakteriserades befolkningen av många unga och få äldre. År 1900 var 24 procent av befolkningen 10 år eller yngre, medan 8 procent var 65 år eller äldre. Vi hade en trappstegs­pyramid med en bred bas (hög andel barn och unga) och en spetsig topp (liten andel äldre). Medel­livs­längden för nyfödda var lägre än 60 år under 1900-talets första två årtionden.

Under de senaste 100 åren har Sverige fått en förändrad ålders­struktur. Med ökad medel­livs­längd och lägre barna­födande har vi i dagsläget en ålders­fördelning där en allt större andel tillhör den äldre delen av befolkningen. År 2013 var 12 procent var yngre än 10 år, medan 19 procent av befolkningen var 65 år eller äldre. Idag beräknas medel­livs­längden för nyfödda, som ett snitt för de senaste fem åren, för flickor till 83,6 år och för pojkar till 79,7 år.

Befolkningspyramid för Sverige den 31 december 1900 och 2013

Åldrar i femårsgrupper, andelar av hela folkmängden för respektive år

Befolkningspyramid för Sverige den 31 december 1900 och 2013

Allt fler att försörja

Dagens befolkning består bland annat av en stor andel personer i ålders­grupperna 20-24, 45-49 samt 65-69 år. Att dessa ålders­grupper är stora beror på ett högt barna­födande under 1940- och 1960-talen, samt under början av 1990 talet. De senaste årens ökning i barna­födande syns också genom en ökad andel i de yngre ålders­grupperna. Befolknings­pyramidens struktur är alltså till stora delar ett resultat av de stora variationerna i födelsekullarna.

Inom de närmaste åren kommer en större andel av befolkningen att vara i pensions­åldern, något som kraftigt påverkar den så kallade försörj­nings­kvoten. Den demografiska försörj­nings­kvoten är ett mått som beskriver antalet barn och äldre i förhållande till antal personer i yrkesaktiv ålder, 20-64 år. Sedan 1960-talet har försörj­nings­kvoten varit relativt konstant och idag behöver en person i yrkesaktiv ålder i genomsnitt ”försörja” 0,73 personer i åldrarna 0-19 år och 65 år eller äldre. År 2020 beräknas den demografiska försörj­nings­kvoten uppgå till 0,78.

I befolkningspyramiden finns också ett tydligt mönster i ålders­fördelningen om man jämför kvinnor och män. Det är fler män i alla ålders­klasser upp till 60 år. I högre åldrar är kvinnorna fler. Detta beror på att det föds fler pojkar än flickor, samtidigt som kvinnorna lever längre än männen.

Befolkningspyramid för Sverige den 31 december 2013

Åldrar i femårsgrupper, antal

Befolkningspyramid för Sverige den 31 december 2013