EU 2014 - 2020 lokalt ledd utveckling

Leader blir lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Leader 2007-2013

Känner du igen leader-loggan? Då vet du säkert att det handlar om landsbygdsutveckling och möjligheter att kunna få hjälp med finansiering av olika projekt som gagnar företag, föreningar och människor på landsbygden. Det var under EU-perioden 2007-2013 och nu är dessa pengar slut. Alla nuvarande 63 leaderområden är inne i ett skede när man arbetar med att slutredovisa och avsluta de föregående sju åren.  

En ny fas inleds  

Nu börjar det nya närma sig. Runt om i landet har man under lång tid arbetat med lokala strategier inför EU-perioden 2014-2020. Det kan tyckas märkligt att det redan har gått ett år av den nya perioden och att man ännu inte har kommit igång. Anledningen till detta är att det först skulle finnas ett lagförslag för jordbruks- och lansbygdsutveckling inom EU och sedan ett svenskt landsbygdsprogram, vilket skulle godkännas av EU-kommissionen. Först därefter kunde man börja arbeta lokalt och regionalt. 

Det svenska landsbygdsprogrammet har följande övergripande mål

Under närmare ett år har man inom de olika leaderområdena planerat för och arbetat med nya strategier. Jordbruksverket drog upp riktlinjer för hur dessa skulle skrivas genom att ange urvalskriterier i form av "måsterubriker". Anledningen till detta var att de olika strategierna skulle kunna bedömas sinsemellan och att en inlämnad strategi inte var någon garanti för godkännande.

Sverige är unikt inom EU

Nu undrar du kanske vad skillnaden är mellan Leader och lokalt ledd utveckling med leadermetoden. I korta drag kan man säga att det är fyra fonder i stället för en och att större tätorter i vissa fall kan komma i fråga för projekt, inte bara landsbygd. Det unika är att vi involverar alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna, de s.k. ESI-fonderna, i arbetet med lokalt ledd utveckling. Dessa fonder är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket blir förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling inom de olika fonderna men endast en mindre del av regionalfondens och socialfondens medel kommer att förvaltas av Jordbruksverket.

Förvaltande myndighet för socialfonden är ESF-rådet ESF-rådet och för regionalfonden Tillväxtverket. Nämnas kan att det redan nu finns möjlighet att utanför lokalt ledd utveckling enligt fondernas ordinarie program söka medel inom regionalfonden och socialfonden.

Hur går det till när strategierna godkänns

 1. När ett första utkast av strategierna skickades in till Jordbruksverket lämnades de till en expertgrupp som gjorde en första granskning och bedömning. I förekommande fall begärde man in kompletteringar och förtydliganden.
 2. Senast fredagen den 30 januari 2015 skulle kompletteringar vara inkomna till Jordbruksverket.
 3. När expertgruppen gjort sin bedömning av de kompletterade strategierna skall dessa lämnas över till en urvalskommitté. 
 4. Urvalskommittén består 
  • Ordförande - Jordbruksverket
  • Ideell sektor - Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen
  • Privat sektor - Hushållningssällskapet, LRF
  • Offentlig sektor - Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelserna
 5. Urvalskommittén går sedan igenom strategierna. Man bedömer, poängssätter och rangordnar utifrån de urvalskriterier som Jordbruksverket fastställt. Dessa kriterier var från början väl kända för strategiskrivarna.
 6. Bedömningen kommer att vara underlag för att avgöra vilka fonder som respektive strategi kan tilldelas. Utifrån en preliminär budgetfördelning bedöms också vilka strategier som kan uppnå tillräcklig kapacitet för administration av leaderområdena. Detta innebär att områdena inte får vara för små.
 7. Urvalskommitténs arbete, urvalet av strategier och vilka fonder som beviljats beräknas vara klart i mitten av april 2015. Jordbruksverket kommer att meddela vilka strategier som har valts ut och vilka fonder som har beviljats för respektive strategi.
 8. Under sommaren 2015 blir det klart vilka strategier som är godkända och vilka fonder som kan ingå i respektive områdes verksamhet. Då måste man börja planera för verksamheten under 2014-2020. 

När kan man börja söka medel för lokalt ledd utveckling

Någon gång i höst, i oktober kanske eller i november med en första utbetalning våren 2016.

Om strategierna skall följa en viss mall, har de då också samma innehåll

Nej. Varje område är unikt och man har gjort omfattande analyser med fokus på de behov som finns i området. Även om strategierna ännu inte är godkända kan man studera deras innehåll. Man hittar de nya strategierna på hemsidorna för de redan existerande leaderområdena.

Kommer områdena se likadana ut i fortsättningen också

I vissa fall kommer områdena för lokalt ledd utveckling genom Leader att sammanfalla med de föregående leaderområdena. Eftersom det i fortsättningen kommer att vara färre områden blir det sammanslagningar. Här finner du förslag till områden för lokalt ledd utveckling genom Leader

Kan vi redan nu förbereda oss för att ansöka i höst

Ja det är en bra idé. En god början är att gå in och översiktligt ta del av vad strategin för det egna nuvarande området innehåller. Man behöver långt ifrån läsa allt, men det är en god början. I nästa blogg kommer vi att ge råd och tips om hur man kan gå tillväga. 

 

 

 

 

31 Jan 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)