Möjlighet att söka EU-medel för lokalt ledd utveckling

De nya strategierna för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är inlämnade

De nya strategierna för utveckling av landsbygden är nu inlämnade och klara. En expertgrupp har granskat dem och även avgivit utlåtanden men det är den s.k. urvalskommittén som kommer att göra den slutliga bedömningen av vilka strategier som skall prioriteras. Det här arbetet pågår fram till april och då kommer Jordbruksverket att meddela vilka strategier som prioriterats.

Vad är Leader

LEADER är en fransk förkortning av Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, som betyder samverkande åtgärder för utveckling av landsbygdens ekonomi. Det har blivit ett begrepp och därför skriver man numera Leader. I sammansättningar skriver man till exempel leaderområde och leadermetoden.  

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt. Den bärande idén är att lokal utveckling mest effektivt genomförs av dem som bor och verkar i ett område. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Vad händer härnäst 

I Leader engageras människor från offentlig, privat och ideell sektor i ett partnerskap. De bildar tillsammans en styrelse i form av en lokal utvecklingsgrupp som kallas LAG (från engelska Local Action Group). Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska få pengar. LAG leder arbetet i ett leaderområde. Samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor är central inom leadermetoden.

Under perioden 2007-2013 bestod Leader enbart av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vad som är nytt under projektperioden 2014-2020 är att det finns möjligheter för lederområdena att också arbeta med Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden. Här finner du en kort sammanfattning av de fyra fonderna. De flesta områdena i Sverige har ansökt om att få arbeta med alla fyra fonder. Följ länken som visar hur områdena har ansökt. Det här kommer att ställa nya kunskapskrav på LAG. Grupperna måste breddas så att man kan hantera de fonder som området kommer att arbeta med. I varje lederområde skall finnas ett kontor med en anställd verksamhetsledare. Ekonomi och administrationsbehov avgör sedan vilka ytterligare tjänster som behövs. Leaderkontoret kommer att ta emot projektansökningar och där kommer  man också att kunna få hjälp. 

När kan man börja ansöka om att starta projekt

De första signalerna som kom sade oktober-november. Den senaste informationen säger september. För att vara riktigt på den säkra sidan kan man säga "någon gång i höst". Det är mycket som måste stämma innan dess. Strategin skall vara helt klar, ekonomin godkänd, LAG skall väljas, kontoret skall vara i ordning med alla faciliteter, verksamhetsledare och övrig personal skall anställas. Först därefter kan leaderområdet starta sin verksamhet. 

Om det tar så lång tid, är det verkligen bra att redan nu börja tänka på projekt

Ja, definitivt. TTT "tankar tar tid" och det måste de få göra. Har man en idé om ett projektinnehåll och hur ett projekt ska genomföras kan man läsa in sig på de nya strategierna och se hur det egna projektet passar in. I de olika områdenas strategier hittar man under punkten 7.2 en rubrik som benämns "insatsområden". Där finner man korta beskrivningar av arbetsområdenas karaktär. Rent allmänt kan man säga att samverkan mellan olika parter är genomgående teman. Samverkan kan vara mellan företag, mellan föreningar, mellan företag och föreningar och även med offentliga verksamheter som aktiva parter. 

Har man inte någon klart utformad idé, men känner att något måste göras, kan man sätta sig ned och fundera över hur möjligheterna att få ekonomiska medel att genomföra ett projekt exempelvis skulle kunna utveckla bygden, samverkan mellan verksamheter inom besöksnäringen eller hur man kan ta vara på innovativa ideér och kanske ta fram nya produkter. Detta var exempel på vad som skulle kunna göras, men det finns många idéer som skulle kunna förverkligas inom de ramar som Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden erbjuder. Om man känner att man behöver stöd och hjälp att ta fram projektplaner eller att genomföra projekt finns det hjälp att få. 

I nästa utskick kommer mer konkreta råd hur man kan gå till väga för att analysera behov och ta fram hållbara projektplaner. 

För att man inte skall göra en massa arbete i onödan är det viktigt att bevaka att området där man bor blir godkänt för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 

 

 

 

11 Feb 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)